Likvidace družsstva nebo S.R.O. po vzniku společenství vlastníků

Likvidace družstva je úkon, pro který se obvykle male bytové družstvo rozhodne poté, kdy převedlo jednotky v domě do vlastnictví svých členů a vzniklo společenství vlastníků jednotek. Tento krok je zcela logický, neboť existence družstva při současné existenci společenství vlastníků je nehospodárná a zbytečná. Společenství totiž po svém vzniku začne plnit funkci správce, kterou do té doby vykonávalo družstvo (nemluvě o případech kdy správu domu vykonává zcela jiná firma). Družstvo tak přestane být užitečné, přesto ale musí vést účetnictví, členskou evidenci, sestavovat účetní závěrky, svolávat členskou schůzi a předkládat jí závěrky ke schválení a mnoho dalšího. Při tom všem však nemůže legálně využívat své finanční zdroje k údržbě a správě domu, neboť již není jeho vlastníkem (obvykle zůstane vlastníkem jen několika jednotek, pokud vůbec nějaké), navíc při převodu vlastnictví jednotky se členem - nabyvatelem vypořádalo vzájemné závazky a pohledávky, především podíly na fondech určených k údržbě domu, přičemž nevyčerpané prostředky převede družstvo správci (v tuto chvíli na účet společenství vlastníků). Přestože převodem jednotky z vlastnictví družstva do vlastnictví člena automaticky nezaniká jeho členství v družstvu, velmi často toto členství ukončí dobrovolně sám člen. V nemalém procentu případů se tak stane, že družstvo již ani nemůže dále existovat, neboť nesplňuje kogentní ustanovení zákona o obchodních korporacích o minimálním počtu třech členů (§ 552 odst. 2. ZOK).

Není možné vysvětlit zde stručně veškeré důvody pro likvidaci družstva, stejně jako veškeré úkony, které musí být v průběhu likvidace učiněny. Likvidace družstva je ale poměrně zdlouhavý proces a málokdy se jej povede dokončit v kratším termínu než 9 měsíců, což na likvidátora klade značné nároky. Důrazně tak doporučujeme, aby likvidaci nezkoušelo vyřídit představenstvo družstva (to neplatí, pokud má některý z členů s likvidacemi zkušenosti), ani nenechalo stav věcí dojít tak daleko, že by o jmenování likvidátora rozhodl soud, který může určit likvidátorem člena představenstva, a to i bez jeho souhlasu, ale mělo by vždy a včas pověřit likvidací odbornou osobou, neboť i malé chyby mohou vést k velkým problémům. Společnost Confidentia s.r.o. Vám nabízí zajištění likvidace Vašeho družstva či S.R.O. prostřednictvím našeho likvidátora.

Garantujeme do 30 dnů:

  • Zaměření bytů a nebytových prostor, prohlášení vlastníka a stanovy SVJ
  • Založení a vznik SVJ, převody bytů a nebytových prostor
  • Likvidace družstva či S.R.O.

Příklady našich cen

Pět cenových modelů pěti bytových domů o různém počtu jednotek. Ceny jsou konečné.Nejčastěji hledáte

nejlevnější rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám, prohlášení vlastníka, zaměření jednotek podle NOZ, založení SVJ, společenství vlastníků jednotek 2014, převody bytů členům družstva, společníkům SRO, likvidace družstva, likvidace SRO, nový Občanský zákoník, privatizace bytů, transformace družstev, změna vlastnictví, správa nemovitostí

Naše odbornost


HTML5 templates